Chân Gà Hấp Tàu Xì (Steamed chicken feet)

Chân Gà Hấp Tàu Xì (Steamed chicken feet)

45,000